ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Α41/ΟΕ/1 - 22/10/2012
Επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων – διενέργεια κατά προτεραιότητα επιτόπιων ελέγχων

Α41/ΟΕ/1-31/5/2012
Επισημάνσεις - τροποποιήσεις οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων

Α41/ΟΕ/1-3/5/2012                                                                                                                                   Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων

Α41/1 - 03/04/2012
Κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων από 14/2/2012

Α41/ΟΕ/1 - 21/08/2009
Σ.Σ.Ε. Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων και Συναφών Κλάδων