ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΤΟΥΣ 2016)

Γ.Ε.ΜΗ.αρ. πρωτ.: 141778/28.12.2016
Μονοπρόσωπη Ο.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 564/12.1.2016
Διαγραφή καταχώρησης της τροποποίησης καταστατικού Ο.Ε.