ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΠΟΛ.1047/12.2.2015
Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β' και στ' της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1002763 ΕΞ 2015/9.1.2015
Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ. στ' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013