ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1674 ΕΞ 6.9.2017
Ένταξη σε κατηγορία βιβλίων Ιατρικής Εταιρείας Πρωτοβάθμιας Υγείας

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1629 ΕΞ 6.9.2017
Μεταγενέστερη της αρχικής μετάβασης στα Ε.Λ.Π. υιοθέτηση ή ακύρωση υιοθέτησης των ρυθμίσεων του άρθρου 37 του ν. 4308/2014 (πρώτη εφαρμογή)

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1584 ΕΞ 6.9.2017
Κατάσταση αποτελεσμάτων και απεικόνιση φόρων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1538 ΕΞ 6.9.2017
Λογιστικός χειρισμός ασφαλιστικής αποζημίωσης οχήματος

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1496 ΕΞ 6.9.2017
Έξοδα λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1449 ΕΞ 12.7.2017
Ιδιοπαραγωγή Ά υλών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1435 ΕΞ 12.7.2017
Επιστροφή από χρηματοδοτική μίσθωση

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1413 ΕΞ 12.7.2017
Ταμείο υποκαταστήματος - Ταμείο έδρας

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1279 ΕΞ 12.7.2017
Λογιστικός χειρισμός ζημίας

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1254 ΕΞ 19.6.2017
Βάση παρουσίασης χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανώνυμης εταιρείας δημοσίων συμφερόντων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1180 ΕΞ 19.6.2017
Πρακτορεία ταξιδίων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1268 ΕΞ 19.6.2017
Χρόνος έκδοσης τιμολογίου και κύκλος εργασιών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1066 ΕΞ 19.6.2017
Μεταφορά αποτελέσματος μετατρεπόμενης εταιρείας στα βιβλία της νέας μορφής εταιρείας

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1065 ΕΞ 19.6.2017
Απεικόνιση δαπανών συνεχιζόμενης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1125 ΕΞ 30.5.2017
Λογιστικός χειρισμός διαγραφής απαίτησης λόγω υπαγωγής του οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 772 ΕΞ 11.5.2017
Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και δαπάνης τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολογηθέν ποσό λόγω πλήρωσης αίρεσης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 747 ΕΞ 11.5.2017
Ειδικός φόρος κατανάλωσης σε υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 739 ΕΞ 11.5.2017
Ρύθμιση αυθαιρέτου

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 664 ΕΞ 6.4.2017
Λογιστικός χειρισμός απόκτησης εμπορευμάτων από μητρική εταιρεία στην περίπτωση που η σύμβαση διανομής μεταξύ τους, προβλέπει ότι η κυριότητα των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται στην θυγατρική στην ενωρίτερη ημερομηνία μεταξύ α) εξόφλησης του τιμήματος και β) πώλησης των εμπορευμάτων από την θυγατρική σε πελάτη της

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 595 ΕΞ 6.4.2017
Κρατικές επιχορηγήσεις δαπανών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 556 ΕΞ 6.4.2017
Καταστροφή παγίων και εμπορευμάτων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 542 ΕΞ 14.3.2017
Λογιστικός χειρισμός αγοράς με εταιρική κάρτα με εξαργύρωση πόντων μπόνους

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 517 ΕΞ 14.3.2017
Αποσβέσεις παγίων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2915 ΕΞ 20.01.2017
Λογιστικές εγγραφές επιχορήγησης για την κατασκευή ιατρικών μηχανημάτων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2894 ΕΞ 20.01.2017
Εγγραφές κλεισίματος ΔΛΠ

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2891 ΕΞ 20.01.2017
Αμοιβές μελών προσωπικών εταιρειών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 147 ΕΞ 20.1.2017
Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 110 ΕΞ 20.1.2017
Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης και αλλαγή λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα