ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματων
Πέμπτη 24/01/2013 - Αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματων

Για να ασκήσει κάποιος ένα τεχνικό επάγγελμα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας που του χορηγείται από τις αρμόδιες αρχές.