ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Αρ. πρωτ.: 4682/412/30.1.2015
Ενημέρωση αναφορικά με την έκδοση της υπ' αριθμ. οικ. 79789/31-12-2014 Κ.Υ.Α. «Τροποποίηση της αριθ. Φ2-1617/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων (ΦΕΚ 1980/Β/2010)» (ΦΕΚ Β'/3678)

Κ.Υ.Α. αριθμ. 71287/6443/31.12.2014
Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων, για την εγκατάσταση αυτών σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», σε υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο.

Αριθ. πρωτ.: οικ. 75068/19.12.2014
Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών και έλεγχος συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Αρ. πρωτ.: Φ2-2667/14.10.2014
Έλεγχοι βυτιοφόρων διανομής πετρελαίου θέρμανσης

Αριθ. πρωτ.: Φ2-2757/26.11.2013
Διευκρινίσεις επί των Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ

Αρ. πρωτ.: οικ.556883/6897/1.11.2013
Παροχή διευκρινίσεων επί των ογκομετρικών πινάκων των δεξαμενών πρατηρίων παροχής καυσίμου και ενέργειας

Αρ. πρωτ.: οικ.46882/6199/18.9.2013
Επιβολή κυρώσεων για το σύστημα εισροών-εκροών

Κ.Υ.Α. αριθ. Φ2-1871/22.8.2013
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων - καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων 

ΠΟΛ.1161/26.6.2013
Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Αριθ. πρωτ.: Φ2 -1510/21.6.2013
Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

ΠΟΛ.1129/3.6.2013
Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS

Αρ. πρωτ.: 24266/2451/4.6.2013
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 185 του υπ’ αριθμ. Ν. 4070/2012 στη περίπτωση μετατροπής πρατηρίου υγρών καυσίμων σε μικτό, όπου εντός του γηπέδου του πρατηρίου υφίσταται χώρος αποθήκευσης φιαλών υγραερίου

Αρ. πρωτ.: οικ.26624/2683/31.5.2013
Διευκρινίσεις περί της μη εμπρόθεσμης τοποθέτησης του συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων της χώρας

Αριθμ. Φ2-1062/24.4.2013
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση της δράσης ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων»

Αρ. πρωτ.: 14932/1083/2.4.2013
Παροχή διευκρινίσεων επί της εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων της Χώρας

ΠΟΛ.1032/21.2.2013
Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών – εκροών

Διασφάλιση Χρήσης Ογκομετρικών Πινάκων στις Δεξαμενές Πρατηρίων κατά την Εγκατάσταση Συστημάτων Εισροών Εκροών