ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019

ΣΛΟΤ 17/15.01.2019
Μετάβαση από απλογραφικά σε διπλογραφικά λογιστικά βιβλία και απογραφή έναρξης

ΣΛΟΤ 3441/15.01.2019
Αποτίμηση τίτλων πάγιας επένδυσης και χρεογράφων

ΣΛΟΤ 38/08.01.2019
Λογιστικός χειρισμός συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που είχαν συναφθεί πριν την 1-1-2014

ΣΛΟΤ 3118/08.01.2019
Αρχή δεδουλευμένου σε συνεχιζόμενη παροχή (απλογραφικά βιβλία)

ΣΛΟΤ 2971/08.01.2019
Υπολογισμός ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ)