ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270
Aσφαλιστική ενημερότητα

Αριθμ. πρωτ.: 2128/30.10.2017
Οδηγίες χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητα

Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61691/2216/ 2016
Χορήγηση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι 28.2.2017