ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1279 ΕΞ 12.7.2017
Λογιστικός χειρισμός ζημίας

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1254 ΕΞ 19.6.2017
Βάση παρουσίασης χρηματοοικονομικών καταστάσεων ανώνυμης εταιρείας δημοσίων συμφερόντων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1180 ΕΞ 19.6.2017
Πρακτορεία ταξιδίων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1268 ΕΞ 19.6.2017
Χρόνος έκδοσης τιμολογίου και κύκλος εργασιών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1066 ΕΞ 19.6.2017
Μεταφορά αποτελέσματος μετατρεπόμενης εταιρείας στα βιβλία της νέας μορφής εταιρείας

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1065 ΕΞ 19.6.2017
Απεικόνιση δαπανών συνεχιζόμενης πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1125 ΕΞ 30.5.2017
Λογιστικός χειρισμός διαγραφής απαίτησης λόγω υπαγωγής του οφειλέτη σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 772 ΕΞ 11.5.2017
Χρόνος αναγνώρισης εσόδου και δαπάνης τιμολογίου που τροποποιεί το αρχικό τιμολογηθέν ποσό λόγω πλήρωσης αίρεσης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 747 ΕΞ 11.5.2017
Ειδικός φόρος κατανάλωσης σε υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικού τσιγάρου

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 739 ΕΞ 11.5.2017
Ρύθμιση αυθαιρέτου

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 664 ΕΞ 6.4.2017
Λογιστικός χειρισμός απόκτησης εμπορευμάτων από μητρική εταιρεία στην περίπτωση που η σύμβαση διανομής μεταξύ τους, προβλέπει ότι η κυριότητα των εμπορευμάτων μεταβιβάζεται στην θυγατρική στην ενωρίτερη ημερομηνία μεταξύ α) εξόφλησης του τιμήματος και β) πώλησης των εμπορευμάτων από την θυγατρική σε πελάτη της

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 595 ΕΞ 6.4.2017
Κρατικές επιχορηγήσεις δαπανών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 556 ΕΞ 6.4.2017
Καταστροφή παγίων και εμπορευμάτων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 542 ΕΞ 14.3.2017
Λογιστικός χειρισμός αγοράς με εταιρική κάρτα με εξαργύρωση πόντων μπόνους

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 517 ΕΞ 14.3.2017
Αποσβέσεις παγίων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2915 ΕΞ 20.01.2017
Λογιστικές εγγραφές επιχορήγησης για την κατασκευή ιατρικών μηχανημάτων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2894 ΕΞ 20.01.2017
Εγγραφές κλεισίματος ΔΛΠ

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2891 ΕΞ 20.01.2017
Αμοιβές μελών προσωπικών εταιρειών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 147 ΕΞ 20.1.2017
Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόμισμα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 110 ΕΞ 20.1.2017
Μέθοδοι αποτίμησης αποθεμάτων στο τέλος της χρήσης και αλλαγή λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα