ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (Μάιος 2016)

Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούλιος 2015)

Εγχειρίδιο ερωτήσεων - απαντήσεων σε φορολογικά θέματα (Ιούνιος 2015)