ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΟΑΕΕ

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 22/4.11.2015
Αναστολή προϋποθέσεων υπαγωγής στην Πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών Ν.4152/2013

Αρ. πρωτ.: οικ.39759/1983/27.10.2015
Εγκύκλιος για τις διατάξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4336/2015

Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ10/116/1620687/12.10.2015
Τροποποίηση ρυθμίσεων Ν.4152/2013 (Πάγια ρύθμιση), Ν.4305/2014 και Ν.4321/2015

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 10/10.6.2015
Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015

Εγκύκλιος  5/31.3.2015
Νέα ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών - Ν.4321/2015

Εγκύκλιος 27/11.11.2014
Νέα Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών

Νόμος 4305 31/10/2014        Άρθρο 54
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης