ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 16228/18.5.2017
Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων

Αριθμ. πρωτ.: Γ1β/Γ.Π/9518/6.4.2015
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 160
Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγων Ραδιολόγων - Ακτινολόγων.

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/20910/27.8.2014
Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη «Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης» ίδρυσης και λειτουργίας α) Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης), β) Καταστημάτων Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και γ) Γυμναστηρίων και Ιδιωτικών Σχολών Εκμάθησης Αθλημάτων

Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/1506/20.1.2014
Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας α) Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ Υγειονομικής Διάταξης) και β) Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού ενδιαφέροντος -Σύστημα Γνωστοποίησης

Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/802/13.1.2014
Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλήματος-Σύστημα Γνωστοποίησης

Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824/27.12.2013
Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)

Αριθμ. Πρωτ.: 1122331/2373/ΔΜ Β’/5.12.2008
Έναρξη ή μεταβολή εργασιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος