ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΔΗΓΩΝ

Τα ωράρια οδήγησης και οι χρόνοι ανάπαυσης

Φ450/746/79

Κοινωνικές διατάξξεις μεταφορών - Ταχογράφοι - Ωρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών  - Δέυτερη εγκύκλιος εφαρμογής  Κανονισμού (ΕΟΚ)  3821/85 , Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006 και Οδηγίας  2006/22/ΕΚ

Αριθμ. πρωτ.: B1/69517/2335/13.10.2017
Διευκρινίσεις σχετικά με άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων

Π.Δ. 167/2006 

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2002/15/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» (L80/23.3.2002)

Π.Δ. 93/1986 

Αντικατάσταση παραγράφου 1 του άρθρου 4 του β.δ της 28.1/4.2.1938 «περί κανονισμού ωρών Εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων (35/Α)»

Π.Δ. 882/1980

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β. Δ/τος της 28/1-4/2/1938 «περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων»