ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΟΛ.1183/21.11.2017
Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2017-2018

ΠΟΛ.1073/10.5.2017
Ρυθμίσεις για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.

Κ.Υ.Α. αριθμ. Α1/οικ. 18764/670/28.03.2017
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) αγροτικών αυτοκινήτων

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1083185 ΕΞ 2016/1.6.2016
Φορολογική αντιμετώπιση των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων, για τα φορολογικά έτη 2014 και 2015

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αριθμ. πρωτ.: 121153/19.11.2015
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθ. 62322/09.06.2015 εγκυκλίου - εγχειριδίου διαδικασιών για την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015

Αριθ. πρωτ.: Α2/58553/2961/30.10.2015
Ταξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αρ. πρωτ.: 105441/1.10.2015
Εγκύκλιος-εγχειρίδιο διαδικασιών για το καθεστώς των μικρών καλλιεργητών το έτος 2015

ΠΟΛ.1041/4.2.2015
Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικού εισοδήματος, από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013

ΠΟΛ.1007/9.1.2015
Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων

Αρ. πρωτ.: Δ12 Α 1109216 ΕΞ 24.7.2014
Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (άρθ. 29 παρ. 3 του ν.4172/2013)

ΠΟΛ.1116/24.4.2014
Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΠΟΛ.1053/17.2.2014
Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ