ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ε40/573 17/7/2014
Εργοδοτική εισφορα ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Πογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο,Α,Ε,Δ.
 

Συνεδρίαση Δ.Σ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (απόφαση 11) 3/20.1.2014
Ένταξη στην Α.Π.Δ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ των Τομέων του ΤΑΠΙΤ και των Τομέων και του Κλάδου ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ