ΚΙΝΗΤΡΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 42343/598/9.12.2013
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών» ή «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας για ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στον κλάδο του τουρισμού

Δημόσια Πρόσκληση Νο 9/2013
Σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για υποβολή αιτήσεων στο «Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσυσης επιχειρηματικών προτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών , με το διακριτικό τίτλο επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία».

 

Δελτίο τύπου
«Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσυσης επιχειρηματικών προτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών , με το διακριτικό τίτλο επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία».