ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΛΗΞΗΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΟΛ.1109/14.4.2014
Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου Α' (τροποποίηση διατάξεων ν. δ 356/1974 - ΚΕΔΕ) του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α'/7-4- 2014)

 

Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Β 1194481 ΕΞ 17.12.2013
Ορισμός Δ.Ο.Υ για συμμετοχή στο δοκιμαστικό μεταβατικό στάδιο πλήρους εφαρμογής της διαδικασίας κοινοποίησης κατασχετηρίων με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΠΟΛ 1257/4−12−2013 (ΦΕΚ 3099 Β΄)

ΠΟΛ.1257/4.12.2013
Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων).