ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΠΟΛ.1042/20.03.2017
Επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε πράξεις μετατροπής ατομικών επιχειρήσεων σε κεφαλαιουχικές εταιρείες

ΠΟΛ.1133/8.5.2014
Μη επιβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίων κατά την σύσταση των εταιρειών

ΠΟΛ.1044/3.2.2014

Κοινοποίηση της 113/2009 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Φ.Σ.Κ επι τις υπέρ το άρτιο διαφοράς εταιρικών μεριδίων ΕΠΕ)