ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αριθ. πρωτ.: Δ12Β 1158092 ΕΞ 17.10.2013
Επιστροφή ποσών σε μετόχους ανώνυμης εταιρίας από μείωση τακτικού αποθεματικού συνεπεία μείωσης μετοχικού κεφαλαίου