ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΚΑ

Αρ. πρωτ.: οικ.39759/1983/27.10.2015
Εγκύκλιος για τις διατάξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4336/2015

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 46/7.10.2015
Κοινοποίηση διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.1 της παραγράφου Ε του Ν. 4336/2015 που αφορούν τροποποίηση των νόμων 4152/2013 (Α' 107), 4305/2014 (Α' 237) και 4321/2015 (Α' 32)

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 21/30.4.2015
Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 19 του ν. 4324/2015 που αφορούν στην παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του αρ.28 του ν.4321/2015

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 14/26.3.2015
Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

Αρ.πρωτ.: οικ.11798/596/24.3.2015
Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015

Εγκύκλιος 61/10.11.2014
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4305/2014

Νόμος 4305 31/10/2014          Άρθρο 54
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/661/12.11.2013
Αναστολή δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών μέσω διαδικτύου και διαχείριση αυτών

Αριθ. Φ.80000/οικ.25379/312/29.8.2013
Διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών εντός του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 55
Ίδρυση Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.).
 

Αριθμ. Φ.80000/οικ.23794/790/5.8.2013
Σύσταση και Λειτουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 37
Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 48
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.