ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.)

Αριθμ. πρωτ.: Κ2-1375/27.3.2014
Υπουργική απόφαση Κ2-317/2014 για τον καθορισμό του τρόπου, διαδικασίας και χρόνου μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., κατά προτεραιότητα, του περιεχομένου, του περιεχομένου των ειδικών και νομαρχιακών μητρώων Ανωνύμων Εταιριών, του Κεντρικού Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών, των μητρώων ή βιβλίων Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των μητρώων Ευρωπαϊκών Ομίλων Οικονομικού Σκοπού

Αριθμ. πρωτ.: Κ2–4798/3.10.2013
Έγκαιρη καταχώριση και ανακοίνωση καταχωρίσεων από τις Υπηρεσίες ΓΕ.Μ.Η.

Αριθ. πρωτ.: 68/25.10.2012
Αντιμετώπιση εταιριών που απογράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και δεν είναι εγγεγραμμένες στα επιμελητήρια