ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Ερωτήσεις και απαντήσεις
για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 2/2018
Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2018

Κ.Υ.Α. αριθμ.: Γ.Δ.5 οικ. 2961-10/ 24.1.2017
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Φ. 11321/51600/197/14.12.2016
Αναπροσαρμογή ποσών Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) έτους 2017.

Αριθ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.22102/922/ 1.6.2016
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 92 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α') «Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ»

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ48/46/17.6.2015
Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. για το έτος 2015

Αριθμ. πρωτ. : Φ. 80000/ 47819/ 1856/16.2.2015
Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2015

ΠΟΛ.1234/27.10.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Φορολογική μεταχείριση πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια κατόπιν των Αποφάσεων του
Σ.τ.Ε.

ΟΑΕΕ Ανακοίνωση - 14/6/2013
Χορήγηση ΕΚΑΣ για το έτος 2013

Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/12981/912/29.5.2013
Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ.

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 33/24.5.2013
Α) Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2013. Β) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 15 του ν. 4147/2013

Κ.Υ.Α. αριθμ. Δ27/οικ. 15239/645/16.5.2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ27/οικ.25530/790/2911 2012 (ΦΕΚ Β'3180) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες»