ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1230/14.12.2018
Τύπος και περιεχόμενο της «Αίτησης επιστροφής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από υποκείμενο στον φόρο που δεν είναι εγκατεστημένος σε έδαφος της Ε.Ε.» - Έντυπο 015 - Φ.Π.Α.  

ΠΟΛ.1132/24.08.2017
Κοινοποίηση διάταξης άρθρου 74 του ν. 4484/2017

ΠΟΛ.1103/07.07.2017
Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και είτε πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, είτε είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών»

ΠΟΛ.1021/5.2.2016
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β'/2.4.2013) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ.1127/3.6.2015
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753Β΄/2.4.2013) απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Αριθμ. Β/7/35889/2582/16.10.2014
Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.

ΠΟΛ.1212/26.9.2014
Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους

ΠΟΛ.1071/7.3.2014
Οδηγίες για την ολοκλήρωση της καταχώρησης αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, που υποβλήθηκαν το 2013 και τις τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικού αρχείου που θα υποβάλλεται από τις συνεταιριστικές οργανώσεις με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν κατά το τρέχον έτος

ΠΟΛ.1177/17.7.2013
Άμεση προώθηση εργασιών για την ικανοποίηση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ

Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1110687 ΕΞ 5.7.2013
Eπιστροφή ΦΠΑ παγίου

ΠΟΛ.1082/18.4.2013
Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1075/17.4.2013
Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Ε.4. παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/12.11.2012 (ΦΕΚ Α 222) σχετικά με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή επιστροφής στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: Β/7/11711/884/10.4.2014
Προϋποθέσεις και διαδικασία συμψηφισμού επιστροφών Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και Φόρου Εισοδήματος με οφειλές Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

ΠΟΛ.1067/3.4.2013
Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες - Τροποποίηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 και ΠΟΛ 1073/2004 - Κατάργηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 1016/2010 και 1108/2010

ΠΟΛ.1066/2.4.2013
Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος

ΠΟΛ.1090/2.4.2012
Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες

ΠΟΛ.1108/02.07.2010
Τροποποίηση της ΑΥΟ ΠΟΛ 1016/1-3-2010 για την διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ και της ΑΥΟ ΠΟΛ 1257/14-11-2001 σχετικά με την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1016/1.3.2010
Τροποποίηση ΑΥΟ 1060481/4643/810/ΠΟΛ.1073/21.7.2004 για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ

ΠΟΛ.1073/21.7.2004
Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α.(2859/2000).
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1          ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2          ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3            ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4