ΘΕΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/ Α/Φ1/ οικ. 175067/5.5.2017
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών από αυτοπαραγωγούς με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα με το άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει

ΠΟΛ.1152/19.5.2014
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Υποπαραγράφου ΙΓ'.3, της παραγράφου ΙΓ', του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α' του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α77.4.2014), για την παροχή έκπτωσης για την πωληθείσα εντός του έτους 2013 ηλεκτρική ενέργεια από τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

ΠΟΛ.1130/8.5.2014
Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 σχετικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας

ΠΟΛ.1252/25.11.2013
Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και γεωθερμικών μονάδων, αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών σταθμών

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 40/21.10.2013
Ανακεφαλαίωση – αποσαφήνιση και συμπλήρωση των οδηγιών που αφορούν στην ασφάλιση προσώπων που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα

Αριθ. πρωτ.: Δ12Β 1083480 ΕΞ 22.5.2013
Διευκρινίσεις σχετικά με το χρόνο έκπτωσης της έκτακτης εισφοράς του ν.4093/2012 με βάση τις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994
 

Ρ.Α.Ε. αριθμ. απόφ. 73/15.2.2013
Καθορισμός αριθμητικής τιμής της τεκμαρτής μοναδιαίας πίστωσης για οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές όπου εγκαθίστανται ΑΠΕ για το έτος 2013
 

Αριθ. πρωτ.: οικ. 125135 / 347/11.2.2013
Αντάλλαγμα χρήσης για τις γραμμές μέσης τάσης έργου ΑΠΕ

Αριθμ. Δ5ΗΛ/Γ/ Φ1/ οικ.1183/22.1.2013
Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ) και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) με χρήση συμβατικών καυσίμων.
Αριθμ. Δ5ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.1183

Ρ.Α.Ε. αποφ. υπ’ αριθ. 1/10.1.2013
Απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της μεθοδολογίας επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 143 παρ. 2 περ. γ΄ του ν.4001/2011, όπως ισχύει, για το α΄ εξάμηνο του 2013

Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1168845 ΕΞ 2012/6.12.2012
Πώληση φωτοβολταικού πάρκου ως υποκαταστήματος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ
 

Αριθμ. Δ5ΗΛ/ Γ/ Φ1/οικ. 23278/23.11.2012
Συμπληρωματικές Διατάξεις για μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, τύπος και περιεχόμενο Συμπληρωματικών Συμβάσεων Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ και Τεχνικό Προσάρτημα Μονάδων ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ
 

Ρ.Α.Ε. αριθμ. απόφ. 918/2012/8.11.2012
Αναπροσαρμογή ετήσιων ανταποδοτικών τελών για το 2012
 

Ρ.Α.Ε. αριθμ. απόφ. 787/19.9.2012
Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ
 

Ρ.Α.Ε. αριθμ. αποφ. 785/2012/19.9.2012
Υπολογισμός του μέσου μεταβλητού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μονάδες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, προϋπολογιστικά για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012

Αριθμ. 39433/14.9.2012
Τροποποίηση καθορισμού ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια

Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2302/16934/9.8.2012
Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων

Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2301/οικ.16933/9.8.2012
Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό Υ.Α.Π.Ε./Φ1/2262/ 31.1.2012 (Β΄97) σχετικά με την τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς

Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε. /Φ1/2300/οικ.16932/9.8.2012
Αναστολή διαδικασίας αδειοδότησης και χορήγησης προσφορών σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, λόγω κάλυψης των στόχων που έχουν τεθεί με την απόφαση Α.Υ./Φ1/οικ.19598/01.10.2010 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.

Αρ. πρωτ.: ΥΑΠΕ/Φ1/2041/οικ. 15351/19.7.2012
Διαδικασία για την χορήγηση Τμηματικής Άδειας Λειτουργίας (Έργα Α.Π.Ε.)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 37/11.7.2012
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4075/2012


Αριθμ. πρωτ.: 26593/12.6.2012
Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kw σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ α. του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83)

Αριθμ. 26430/12.6.2012
Καθορισμός ενιαίου ενισχυόμενου κόστους επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 26/4.5.2012
Ασφαλιστική αντιμετώπιση των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, πλην των φωτοβολταϊκών συστημάτων

Αριθμ. πρωτ.: 20283/3.5.2012
Καθορισμός διαδικασιών «Διοικητικών Ελέγχων» στα επενδυτικά σχέδια παραγωγής ηλεκτρισμού συνολικής ισχύος έως 150 kw σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 εδάφιο 3 παρ α. του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ Α΄83)

Αριθμ. πρωτ.: 357/19.3.2012
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε παραδοσιακούς οικισμούς

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 19 ΕΞ 16.2.2012
Συστατικά φωτοβολταϊκού πάρκου

Αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.2262/31.1.2012
Τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκούς σταθμούς
 

Κ. αριθμ. Υ./Φ1/οικ.2266/30.1.2012
Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων

Αριθμ. 1958
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1  παράγραφος 4  τουΝ.  4014/21.09.2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)».                      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1958_13.1.2012

Αριθ. πρωτ.: οικ. 4709.111/14.12.2011
Διαδικασία χορήγησης αδειών εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με χρήση Α.Π.Ε. μετά την ισχύ του ν. 4014/2011  «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων…» (ΦΕΚΑ’209)  και μέχρι την έκδοση της Υ.Α.  της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του νόμου αυτού.

Αριθμ. πρωτ.: 54700/13.12.2011                                                                                                                     Οδηγίες για τον τρόπο αντιμετώπισης επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ήπιες μορφές ενέργειας που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004 σε συσχέτιση με το νόμο 4014/2011  «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων………»

Αριθ. ΥΑΠΕ/Φ1/οικ.28287
Ειδικό τέλος και παροχή κινήτρων στους οικιακούς καταναλωτές στις περιοχές όπου εγκαθίστανται Α.Π.Ε.

Ρ.Α.Ε. αριθμ. απόφ. 692/24.10.2011
Βασικές αρχές τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας

Αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/4.10.2011
Κανονισμός Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μέσω Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.).       

ΠΟΛ.1168/4.8.2011 
Υποβολή δήλωσης μεταβολής για άσκηση δραστηριότητας παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα μέχρι 100KW  από αγρότες του ειδικού καθεστώτος

Α011 ριθ. Δ6/13280/7.6.2011                                                                                                                         Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών.  Λειτουργία,  Μητρώο, Κώδικας Δεοντολογίας καισυναφείς διατάξεις

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α1070830 ΕΞ2011
Φορολογική αντιμετώπισητης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων μέχρι 10  kWp σε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών

Εγκύκλιος Ο.  Αρ. 22/7.4.2011                                                                                                    Φωτοβολταϊκά  συστήματα

ΠΟΛ1063_30.3.2011
Σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυοτης Δ.Ε.Η.

ΠΟΛ.1043/1.3.2011
Φορολογική αντιμετώπιση από άποψης διακανονισμού Φ.Π.Α. της κατασκευής έργων σύνδεσης σταθμών αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.

Αριθ. πρωτ.:Δ15Β 1166819 ΕΞ 13.12.2010
Υποχρέωση ή μη υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ.1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ, από κυρίους φωτοβολταϊκών συστημάτων

ΙΚΑ Αριθ. Πρωτ.: E41/280/11.10.2010
Περί απογραφής έργων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων ή Φωτοβολταϊκών Πάρκων που κατασκευάζονται από ιδιώτες

Κ. αριθ. Α./Φ1/οικ.18513/20.9.2010                                                                                         Συμπλήρωση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

ΠΟΛ.: 1101 - 6.08.2009
Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών  συστημάτων μέχρι 10 kWpσε κτιριακές εγκαταστάσεις κατοικιών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων

Αρ.Πρωτ: 12323 / ΓΓ : 175
Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων

ΠΟΛ.1139 21.10.2008                                                                                                                               Σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.

ΠΟΛ 1044 25.2.2008
Σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.

ΠΟΛ.1007/15.1.2008 

Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από οικιακούς καταναλωτές

Αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310/10.07.07  
Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

1042190/1902/411/Α0014/26.4.2007
Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της Π.2869/87
Περισσότερα Π.2869/2389 ΠΟΛ.137 4.5.1987

Οδηγίες εφαρμογής του Ν.3468/2006 για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργιας και την συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

Εγκατάσταση ηλικών θερμοσιφώνων