ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠΕ

Αριθ. 11921/253/11.4.2014
Όροι και προϋποθέσεις τήρησης του «Ειδικού βιβλίου τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών» που καθιερώθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 4225/2014 (Α΄ 2)

 

Aριθ. πρωτ.: 31651/4.10.2013
Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπου Ε4 - Ετήσιος Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού

Aριθ. πρωτ.: 28153/126/28.8.2013                  ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 5072/6/25.2.2013 Απόφασης (ΦΕΚ Β΄449/25.02.2013) του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας περί επανακαθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) όπως ορίζουν οι Υποπαράγραφοι ΙΑ. 10,11,12, 13 και 14 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012.

Σ.ΕΠ.Ε. αρ. πρωτ. οικ.: 10462/25.6.2013
Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος

Διευκρινίσεις αναφορικά με την διαδικασία υποχρεωτικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ
Aριθ. πρωτ.: 509/11.6.2013

Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον εργοδότη στην επιχείρησή του - Διαδικασία αναγγελίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ
Aρ. πρωτ.: οικ.11453/1284/16.4.2013

Υποχρεωτική Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης στο ΣΕΠΕ
Aριθ. πρωτ.: 30225/13.2.2013