ΘΕΜΑΤΑ ΟΑΕΕ

Αριθμ.15727_234_Φ10035_10.9.2014
Μηνιαία καταβολή εισφορών στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών

Οδηγός ασφάλισης ΟΑΕΕ (προϋποθέσεις ασφάλισης)
Οδηγός

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 40/21.10.2013
Ανακεφαλαίωση – αποσαφήνιση και συμπλήρωση των οδηγιών που αφορούν στην ασφάλιση προσώπων που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 33/10.7.2013
Πάγια Ρύθμιση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 31/5.6.2013
Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχείρησης επαγγελματική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, τα οποία συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ΑΕ με ποσοστό 3%- 5% και δεν ασφαλίστηκαν στον ΟΑΕΕ από 11-4-2012 μέχρι 17-4-2013

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 30/5.6.2013
Νέο ασφαλιστικό καθεστώς των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων των παρ.1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 και του π.δ 33/1979 , όπως ισχύουν και γενικά όλων των κύριων και μη κύριων καταλυμάτων με το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 29/4.6.2013
Τροποποίηση της αρ. 24/ 15-05-2013 εγκυκλίου περί παράτασης της σύνταξης λόγω αναπηρίας, ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 28/29.5.2013
Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης ως προς το όριο ηλικίας για την διαβίβαση απορριπτικού αιτήματος λόγω γήρατος από τον Οργανισμό μας μετά την έναρξη ισχύος του άρθρου πρώτου, υποπαρ. ΙΑ4 παρ. 1-5 του ν.4093/2012

Aρ. πρωτ.: Φ.10035/οικ.13995/476/28.5.2013
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4144/2013 Α(Φ.Ε.Κ. Α’ 88) για την ασφάλιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 23/10.5.2013
Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία (αρ.32 παρ.5 Ν.4075/2012 ΦΕΚ 89Α /11-4-2012 & Υπουργική Απόφαση Φ80000/10255/334/13-6-2012 ΦΕΚ 1849Β)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 22/24.4.2013
Ασφαλιστική αντιμετώπιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων με έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/7/2012- Απαλλαγή από τα τέλη καθυστέρησης

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 21/22.4.2013
Διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 20/22.4.2013
Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Οργανισμού κατά το μέρος που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 19/10.4.2013
Οδηγίες χορήγησης Ε.Α.Μ. στους συνταξιούχους Ο.Α.Ε.Ε. για την έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 18/11.4.2013
Νέες συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για υπολογισμό σύνταξης (άρθρα 2-4 Ν.3863/2010)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 17/11.4.2013
Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 69 του ν.2084/92 μετά τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4093/2012 στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης με τον φορέα μας ως συμμετέχοντα (πότε χορηγείται πλήρες ποσό συμμετοχής μας)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 16/11.4.2013
Υποβολή αιτήματος αναγνώρισης χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, μετά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 15/11.4.2013
α) Νέα ηλικιακά όρια για την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) β) Προϋποθέσεις καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ για το έτος 2013

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 14/10.4.2013
Δυνατότητα ανακατάταξης τυχόν υπολειπόμενου χρόνου ασφάλισης στο πρώην ΤΣΑ στις ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 3996/2011

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 13/10.4.2013
Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 3846/10

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 12/4.4.2013
Ασφαλιστική αντιμετώπιση των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων με έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/7/2012
Σχετικό Εγκ. Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 37/11.7.2012

Εγκύκλιος 11/4.4.2013
Χορήγηση βοηθήματος ανεργίας σε ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ στις περιπτώσεις διακοπής του επαγγέλματος

Αρ. πρωτ.: ΔΙΠΣΥΝ/Φ2/9/522864/26.3.2013
Προϋποθέσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης γήρατος σε Νέους ασφαλισμένους

Εγκύκλιος  10/13.3.2013
Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/13.2.2013
Ασφαλιστική αντιμετώπιση των εκμεταλλευτών πλοίων αναψυχής πάνω από 10 κόρους

Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1004407 ΕΞ 10.1.2013
Υπακτέα στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. πρόσωπα των Ι.Κ.Ε