ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 Κώδικας Δικηγόρων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1          ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2014
Ασφαλιστικές εισφορές έτους 2014 για ασφαλισμένες μητέρες

ΠΟΛ.1047/12.2.2015
Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β' και στ' της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013

ΠΟΛ.1046/6.2.2015
Φορολογική μεταχείριση καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών οικ. έτους 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή και βρίσκονται σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 2012

Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014/30.12.2014
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων.
 

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1109224 ΕΞ 24.7.2014
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών ασκούμενων δικηγόρων και σπουδαστών που πραγματοποιούν πρακτική εξάσκηση στο επάγγελμα (Ν. 2238/1994)

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014
Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών

Αρ. πρωτ.: 2/40464/0026/23.7.2013
Παρακράτηση και απόδοση αμοιβής δικηγόρου

Αρ. πρωτ.: 2/40464/0026/23.7.2013
Παρακράτηση και απόδοση αμοιβής δικηγόρου

ΠΟΛ.1056/26.3.2013
Υποχρέωση υποβολής των εργολαβικών συμβολαίων, που συνάπτονται μεταξύ δικηγόρου και εντολέα του, στην Δ.Ο.Υ. του δικηγόρου

ΠΟΛ.1026/26.1.2012
Εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν.3943/ 2011 (ΦΕΚ 66 Α') περί απόδοσης της προκαταβολής φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων

ΠΟΛ.1210/6.10.2011
Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Απόδοσης της προκαταβολής φόρου της υπολογιζόμενης επί των δικηγορικών αμοιβών για παραστάσεις ενώπιον των δικαστηρίων, της παρακράτησης φόρου επί οποιουδήποτε ποσού καταβάλλεται ως μέρισμα σε δικηγόρους καθώς και της απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου επί των δικηγορικών αμοιβών των συναρτώμενων από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στη Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση