ΕΝΤΥΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Ε1 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016

Ε2 Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας Φορολογικού Έτους 2016

Ε3 Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2016

Φορολογική αναμόρφωση φορολογικού έτους 2016

Κατάσταση αποδοθέντων φόρων φορολογικού έτους 2016

Ν Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων & νομικών οντοτήτων έτους 2016

Ε16 Δήλωση Κατοχής Μηχανημάτων Έργων

 

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Ε1 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015

Ε2 Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας Φορολογικού Έτους 2015

Ε3 Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2015
 

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Ε1 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014

Ν Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων & νομικών οντοτήτων

Ε2 Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας Φορολογικού Έτους 2014

Ε3 Κατάσταση Οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2014

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

Ε1 Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
Φ-01-010 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων

 

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

Ε1 Δήλωση Φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
Ε2 Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων
Ε3 Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων & επιτηδευματιών
Ε5 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, Αστικών , Αφανών & λοιπών εταιρειών
Φ-01-010 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
Ειδικό ενημερωτικό δελτίο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Δήλωση εκχώρησης μη εισπραχθέντων μισθωμάτων ακινήτου

Φ-01-012    Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Φ-01-013   Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ
Φ-01-020   Δήλωση Φόρου Υπεραξίας Ν.2065/1992
Φ-01-021 Αναλυτική κατάσταση κτιρίων Ν.2065/1992
Φ-01-022 Αναλυτική κατάστασ γηπέδων Ν.2065/1992