ΣΥΝΤΑΞΗ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 

Το γραφείο μας στο τέλος κάθε χρήσης ή και τακτικότερα αν χρειάζεται, αναλαμβάνει την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας όπως:

  • Ισολογισμός
  • Πίνακας αποτελεσμάτων χρήσεως
  • Πίνακας διανομής κερδών
  • Προσάρτημα
  • Ανάλυση Ισολογισμών και υπολογισμός αριθμοδεικτών  για την λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων
  • Φροντίδα για την έγκριση και δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων.

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ