ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018

ΣΛΟΤ 2917/18.12.2018
Ερώτημα για ελαιοτριβεία σχετικά με την απόδοση της εισφοράς δακοκτονίας  

ΣΛΟΤ 2205/06.11.2018
Τήρηση βιβλίων Ε.Ε. με ένα μέλος φυσικό πρόσωπο και δεύτερο μέλος μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

ΣΛΟΤ 1552/06.11.2018
Διευκρινίσεις για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ΑΕ που προήλθε από μετατροπή Μ.Ε.Π.Ε. με βάση τον ν. 2166/1993