ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Αριθμ. πρωτ.: 22557/434/2017
Πρόσθετη αμοιβή σε περίπτωση παροχής από τον εργαζόμενο πρόσθετης εργασίας