ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΟΛ.1079/7.6.2017
Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942 δεν εφαρμόζονται σε παραγεγραμμένες απαιτήσεις από δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη προσωπικών εταιρειών ή από διανομή κερδών Ε.Π.Ε.

ΠΟΛ.1161/27.7.2011
Κοινοποίηση άρθρων του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66)