ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ε.Φ.Κ.Α.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ.  49/2018
Επέκταση κατηγοριών απασχολούμενων με αμοιβή και παρακράτηση εισφορών μέσω της διαδικασίας έκδοσης και εξαργύρωσης Εργοσήμου τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/2018
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 2/2018
Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2018

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 1/2018
Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β', 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 48/2017
Ένταξη και απεικόνιση της ασφάλισης των Ναυτικών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση ( ΑΠΔ) κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 47/2017
Ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών της ανταποδοτικής σύνταξης κατά τις διατάξεις του Ν. 4387/2016. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 4488/2017

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 45/2017
Yπολογισμός ημερών των εργαζομένων σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 44/2017
Υπογραφή εγγράφων «με εντολή Διοικητή» (Ε.Δ.)

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 43/2017
Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 42/2017
Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ., όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23/11/2016

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 41/2017
Ασφαλιστικό καθεστώς μετόχων πρώην ΟΑΣΘ

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 40/2017
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 42 του Ν.4410/2016 (ΦΕΚ Α' 141) με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του Ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α' 66) περί κοινής δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο και Ε.Φ.Κ.Α.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 39/2017
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 37/2017
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν. 4387/2016, που αφορά θέματα Διαδοχικής Ασφάλισης

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 36/2017
Έκδοση του Κώδικα για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 35/2017
Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του ν. 4250/2014) - Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 34/2017
Οδηγίες για τη λειτουργία Κλιμακίων-Ομάδων Εργασίας για την εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 33/2017
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 32/2017
Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 31/2017
Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει - Ορθή επανακοινοποίηση

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 30/2017
Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.4469/2017 που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 29/2017
Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4387/2016, όπως αυτό ισχύει

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 28/2017
Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 27/2017
Παράλληλη ασφάλιση κατ' εφαρμογή των άρθρ. 17 παρ.1 και 36 παρ.1,2,6 και 7 του Ν. 4387/16

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 26/2017
Υπενθύμιση οδηγιών σχετικά με την εκκαθάριση αρχείων

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 25/2017
Επικαιροποίηση του Πίνακα Α΄

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 24/ 2017
Εθνική και Ανταποδοτική σύνταξη

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 23/2017
Υπενθύμιση οδηγιών σχετικά με την υποχρέωση αποστολής δειγμάτων υπογραφής των υπαλλήλων του ΕΦΚΑ, στα πλαίσια της Σύμβασης της Επισημείωσης της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille)

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 22/ 2017
Σχετικά με τη χρήση του προγράμματος Διαύγεια

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 21/ 2017
Μεταβίβαση αρμοδιότητας έγκρισης συμμετοχής του προσωπικού σε προγράμματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή επιμόρφωσης - Οδηγίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων σε πιστοποιημένα προγράμματα επιμόρφωσης του ΙΝ.ΕΠ.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 20/ 2017
Αρμοδιότητα υπογραφής αποφάσεων μετακίνησης

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 19/28.03.2017

Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Π. - Μ.Μ.Ε. - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 18/28.03.2017
Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. - Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 17/28.03.2017
Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 15/16.3.2017
Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου σύνταξης μισθωτών από 01/01/2017 έως 1/1/2020 κατ' εφαρμογή του αρθρ. 38 του Ν. 4387/2016

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 14/15.3.2017
Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) κατά το έτος 2017

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 13/09.03.2017
Παράταση χορήγησης των συνταξιοδοτικών παροχών που έληξαν κατά τη διάρκεια αναμονής των ασφαλισμένων προς εξέτασή τους από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 12/08.03.2017
Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους αναβάτες ιπποδρομιών

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 11/07.03.2017
Εισφορές Κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών - Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι, με το προγενέστερο του Ν.4387/2016 καθεστώς, υπάγονταν στην ασφάλιση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ - ΕΤΑΑ

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 10/28.2.2017
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 9/28.2.2017
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α')

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 7/ 21.2.2017
Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας με μειωμένες προϋποθέσεις για το από 01/03/2017 - 28/02/2018 χρονικό διάστημα σε ασφαλισμένους του πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ. Παράταση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 6 / 14.2.2017
Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 5 / 8.2.2017
Ένταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 4 / 2.2.2017
Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 -Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3 / 25.1.2017
Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 2 / 25.1.2017
Προθεσμία καταβολής εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 1.1.2017

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 1 / 20.1.2017
Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017