ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν. 4387/2016

Αριθμ. πρωτ.: Φ.80000/οικ.46325/1905/2017
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίηση με το άρθρο 6 του ν. 4488/2017

Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ.45933/1891/2017
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 4488/2017 (Α'137)

Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ.1094/1433479
Ασφάλιση απασχολούμενων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια κλπ. του άρθρου 31 ν.4186/2013, όπως ισχύει

Αριθμ. Φ.80000/οικ.46214/1903/19.10.2017
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταβολή εισφορών Ναυτικών

Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ.1010/1372291/18.10.2017
Ασφαλιστική Τακτοποίηση κατά την Επίσχεση Εργασίας

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 45857/772/2017
Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων Υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας

Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ.1010/1372291/2017
Ασφαλιστική Τακτοποίηση κατά την Επίσχεση Εργασίας

Αριθμ. Φ.80000/οικ.46214/1903/2017
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταβολή εισφορών Ναυτικών

Αριθμ. πρωτ.: Φ80000/οικ.40461/1743/19.09.2017
Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 36 παρ. 1 και 2 του ν. 4387/2016, ως προς τις ασφαλιστικές εισφορές των εκπαιδευτών που απασχολούνται στους φορείς του αρ. 31 του ν. 4186/2013

Αριθμ. πρωτ.: Φ.1500/οικ.1681/119/19.09.2017
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 για πρόσωπα με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης

Aριθ. πρωτ.: Φ.60000/18191/976 19.09.2017
Προσδιορισμός της μόνιμης διαμονής (κατοικίας) στην Ελλάδα για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 (αρθρ. 7, παρ. 2) για την Εθνική Σύνταξη. Υπολογισμός της Εθνικής Σύνταξης σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 και των διατάξεων των Διμερών Συμβάσεων Κ.Α..

ΕΦΚΑ αρ. πρωτ. 1156016 28.08.2017
Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων ( Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.

Αριθ. 25599/1453/2.6.2017
Τροποποίηση της αριθ. 61502/3399/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄ 4330) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017»

Κ.Υ.Α. αριθμ. 25598/1452/2.6.2017
Τροποποίηση της 61501/3398/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄4330) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017»
 

Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ. 80000/οικ.21628/936/18.05.2017
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης

Ε.Φ.Κ.Α. αριθ. πρωτ. : Φ. 10043/οικ. 14226/ 431/ 24.03.2017
Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 6/14.2.2017
Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των Μισθωτών του τ. Ε.Τ.Α.Α. – Τομέας Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. – Απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 5 / 8.2.2017
Ένταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016

Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 5547/248/7.2.2017
Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΜΜ/ 79/ 175892/6.2.2017                ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ Ε.Φ.Κ.Α.
Διαδικασίες είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών - Ειδοποιητήριο πληρωμής - Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 4/2.2.2017
Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) - κατ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4387/2016 -Μελών Εταιριών ή Συνεταιρισμών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιριών ή Αγροτικών Συνεταιρισμών, για τις αμοιβές που λαμβάνουν, είτε στα πλαίσια εξαρτημένης εργασίας, είτε με την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις Ε.Φ.Κ.Α.
Μη μισθωτοί

Αριθμ. πρωτ.: Φ80020/οικ.671/Δ15.12/31.1.2017
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 28 και 56 του ν. 4445/2016

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 3/25.1.2017
Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 2/25.1.2017
Προθεσμία καταβολής εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 1.1.2017

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. πρωτ.: ΔΙΕΙΣΦΜΜ/ 26/87160/20.1.2017      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 26/87160/2017
Ενιαίοι κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 01/01/2017

Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 2460/106/20.1.2017
Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016

Αριθ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 61647/2212 /11.1.2017
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 9 του αρ. 38 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του δευτέρου εδαφίου αυτής με το άρθρο 27 του ν.4445/2016 (Α'236)

Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61689/ 2215/30.12.2016
Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 38 και της παρ. 5 του άρθρου 40 του ν.4387/2016 (Α, 85)

Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61676/2213/30.12.2016
Απογραφή στο Μητρώο εργοδοτών - εισφερόντων Ε.Φ.Κ.Α., υπόχρεος, διαδικασία απογραφής κ.α. από 01/01/2017

Αριθμ. οικ. 61502/3399/30.12.2016
Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017

Αριθμ. οικ. 61501/3398/30.12.2016
Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΟΓΑ από 1.1.2017

Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 61327/1484/ 30.12.2016
Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016 - Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017

Αριθμ. Φ. 80000/οικ. 60298/1472 /23.12.2016
Προθεσμία καταβολής, από 1.1.2017, των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων, ελευθέρων επαγγελματιών και εμμίσθων, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε., του Ε.Τ.Α.Α. και του Ο.Γ.Α.

Αρ. πρωτ.: Φ 80020/ οικ. 59590/Δ15. 1006/21.12.2016
Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

Αρ. πρωτ.: Φ.10070/ οικ.59667/ 2173/20.12.2016
Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν.4387/2016 (Α' 85), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ.4 , 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4425/2016 (Α 183)

Κ.Υ.Α. αριθ. πρωτ.: Φ. 10043/ οικ.58770/ 1442/19.12. 2016
Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ

Κ.Υ.Α. αριθμ. 111482/0092/14.12.2016
Ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη

Αριθ. πρωτ.: Φ80020/οικ. 43434/Δ15. 734/ 7.11.2016
Γνωστοποίηση διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α, 85/12-5-2016)

Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 34/26.9.2016
Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016

Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οικ. 40108/1544/20.9.2016
Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του αρ. 38 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α' 85)