ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2869 ΕΞ 16.12.2016
Εκτύπωση ημερολογίου πωλήσεων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2822 ΕΞ 16.12.2016
Μετοχές συνδεδεμένων επιχειρήσεων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2819 ΕΞ 16.12.2016
Λογιστική αποτύπωση «εξόδου»

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2755 ΕΞ 16.12.2016
Λογιστικός χειρισμός καταχώρησης εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένου έτους ως δαπάνη του τρέχοντος έτους

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2745 ΕΞ 16.12.2016
Τήρηση Ε.Λ.Π. από φορέα Δημοσίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2275 ΕΞ 24.10.2016
Χαρακτηρισμός Οντοτήτων με βάση το προσωπικό

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2243 ΕΞ 24.10.2016
Ληφθείσες εγγυήσεις και λογιστική απεικόνιση τους σύμφωνα με Ε.Γ.Λ.Σ.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2241 ΕΞ 24.10.2016
Εφαρμογή Ε.Λ.Π.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2203 ΕΞ 24.10.2016
Μεταφορά της λογιστικής παρακολούθησης δανειακών συμβάσεων υποκαταστήματος στα βιβλία του κεντρικού

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2177 ΕΞ 24.10.2016
Λογιστική αντιμετώπιση των διάφορων υπεξαιρέσεων μετρητών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2165 ΕΞ 24.10.2016
Λογιστική τακτοποίηση προβλέψεων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2077 ΕΞ 30.9.2016
Συνεκδικαζόμενες προδικαστικές υποθέσεις C-444/16 και C-445/16

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2075 ΕΞ 30.9.2016
Αμοιβές Δ.Σ από διανεμόμενα κέρδη της χρήσης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2049 ΕΞ 30.9.2016
Τέλη κυκλοφορίας και προσωρινές λογιστικές διαφορές

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2046 ΕΞ 30.9.2016
Μέθοδος Ολοκλήρωσης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2014 ΕΞ 30.9.2016
Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6)

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1963 ΕΞ 30.9.2016
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1853 ΕΞ 30.9.2016
Εύλογη αξία ακινήτου

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1827 ΕΞ 31.8.2016
Ερωτήματα για αποθεματικό, προκαταβολή φόρου και εφαρμογή Δ.Λ.Π.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1825 ΕΞ 31.8.2016
Έννοια Υποκαταστήματος

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1806 ΕΞ 31.8.2016
Λογιστικός χειρισμός πρόσθετου καταβαλλόμενου χρηματικού ποσού για τον σχηματισμό αποθεματικού για την αντιμετώπιση αναγκών του φορέα διαχείρισης επιχειρηματικού πάρκου

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1789 ΕΞ 31.8.2016
Σύνταξη Κατάστασης Αποτελεσμάτων σε οικοδομική οντότητα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1721 ΕΞ 31.8.2016
Προσδιορισμός αξίας μετοχών εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο σε περίπτωση μεταβίβασης αυτών αιτία θανάτου, δωρεάς, ή γονικής παροχής

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1718 ΕΞ 31.8.2016
Γλώσσα Τήρησης βιβλίων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1709 ΕΞ 31.8.2016
Περί των καταστάσεων τέλους έτους

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1704 ΕΞ 31.8.2016
Ερώτημα απογραφής τέλους χρήσης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1684 ΕΞ 31.8.2016
Πολύ μικρή οντότητα και προσάρτημα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1658 ΕΞ 31.8.2016
Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1634 ΕΞ 31.8.2016
Τήρηση ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήματα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1569 ΕΞ 31.8.2016
Υπαγωγή μη κερδοσκοπικού Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου στις διατάξεις του νόμου 4308/2014

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1555 ΕΞ 21.7.2016
Λογιστικός χειρισμός ομολόγων μετά το PSI

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1552 ΕΞ 21.7.2016
Αποσβέσεις ακινήτου

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1500 ΕΞ 21.7.2016
Ειδικός φόρος κατανάλωσης

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1488 ΕΞ 21.7.2016
Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1454 ΕΞ 21.7.2016
Καταχώρηση Επιταγών - Αξιογράφων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1439 ΕΞ 21.7.2016
Λογιστικές εγγραφές χρηματοδοτικής μισθωτή – εκμισθωτή

ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1407 ΕΞ 28.07.2016
Επικουρικό Κεφάλαιο

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1328 ΕΞ 23.6.2016
Λογαριασμοί Τάξεως, ΕΛΠ

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1288 ΕΞ 23.6.2016
Υπογραφή ή μη όλων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από λογιστή

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1265 ΕΞ 23.6.2016
Οικονομικές Καταστάσεις Υποκ/τος Αλλοδαπής Εταιρείας

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1243 ΕΞ 23.6.2016
Αμοιβαία Κεφάλαια

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1239 ΕΞ 23.6.2016
Τεκμαρτά έσοδα και έξοδα

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1233 ΕΞ 23.6.2016
Λογιστικές Εγγραφές Αναδιάρθρωσης Χρέους (PSI)

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1158 ΕΞ 1.6.2016
Προσδιορισμός των ιδίων κεφαλαίων και της εσωτερικής λογιστικής αξίας των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών Α.Ε.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1156 ΕΞ 1.6.2016
Εφαρμογή ΔΠΧΑ σε θυγατρικές συνεταιριστικών τραπεζών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1153 ΕΞ 1.6.2016
Απεικόνιση φόρων στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1139 ΕΞ 1.6.2016
Τρόπος έκδοσης δ.α. κατά την παραλαβή ακατάλληλων εμπορευμάτων από χωματερή (χαδα) ή κάδους απορριμμάτων με σκοπό την πώληση προς ανακύκλωση

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1128 ΕΞ 1.6.2016
Βιβλίο απογραφής και ισολογισμών

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1083 ΕΞ 1.6.2016
Ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και την υποχρέωση ή όχι εφαρμογής των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1078 ΕΞ 1.6.2016
Ποια θεωρείται «μητρική εταιρεία» αναφορικά με τη διάταξη του Νόμου 4308 άρθρο 1 παρ. 3β.;

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1020 ΕΞ 23.6.2016
Υποχρέωση εφαρμογής των Διεθνή Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 984 ΕΞ 31.8.2016
Ερώτημα για μη πρόβλεψη απομείωσης αξίας ομολογιών ελληνικών δανείων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 823 ΕΞ 1.6.2016
Χρόνος καταχώρησης των διανεμόμενων από τα κέρδη αμοιβών διοικητικού συμβουλίου και βάση υπολογισμού του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος στις ανώνυμες εταιρείες σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 914 ΕΞ 17.5.2016
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και Εφαρμογή στο Επικουρικό Κεφάλαιο

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 857 ΕΞ 17.5.2016
Προαιρετική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 822 ΕΞ 17.5.2016
Κατηγοριοποίηση οντοτήτων βάσει μεγέθους

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 637 ΕΞ 17.5.2016
Ερώτημα για αλλοδαπή εταιρία

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 799 ΕΞ 26.4.2016
Λογιστική απεικόνιση εσόδων-εξόδων εταιρείας με νομική μορφή Ι.Κ.Ε.

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 677 ΕΞ 20.4.2016
Ερώτημα στο άρθρο 26 - Επισφαλείς απαιτήσεις

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 633 ΕΞ 22.4.2016
Διευκρίνιση δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 459 ΕΞ/22.4.2016
Ορισμός αναλώσιμων υλικών αγαθών.

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 600 ΕΞ 7.4.2016
Χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 597 ΕΞ 7.4.2016
Υπαγωγή Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε κατηγορίες βάσει του Ν. 4308/2014

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 590 ΕΞ 7.4.2016
Υπολογισμός υπεραξίας μετοχής Α.Ε. μη εισηγμένης βάσει ΠΟΛ 1055/03

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 585 ΕΞ 7.4.2016
Επιχορήγηση περιουσιακών στοιχείων

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 545 ΕΞ 7.4.2016
Δυνατότητα χρήσης της παρ. 9 του άρθρου 37 του ν. 4308/2014

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 525 ΕΞ 5.4.2016
Συγχώνευση με απορρόφηση ημεδαπής θυγατρικής που κατέχονται κατά 100% βάσει των διατάξεων του ν. 2166/1993

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 515 ΕΞ 5.4.2016
Απεικόνιση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων εταιρείας κατά τη σύνταξη του ισολογισμού έναρξης της νέας εταιρείας

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 431 ΕΞ 29.2.2016
Έκδοση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 401 ΕΞ 29.2.2016
Λογιστική εγγραφή επιστροφής δωρηθέντος ακινήτου (οικοπέδου με κτίσμα)

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 386 ΕΞ 29.2.2016
Ερώτημα περί αποσβέσεων στις οντότητες με απλογραφικά βιβλία σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 383 ΕΞ 29.2.2016
Λογιστικός χειρισμός επενδυτικού προϊόντος

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 328 ΕΞ 29.2.2016
Έκδοση πιστωτικού λόγω rebate-clawback

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 317 ΕΞ 29.2.2016
Σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και ενδεχόμενο υποχρέωσης τήρησης των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς από συγκεκριμένες κατηγορίες οντοτήτων βάσει του Ν. 4308/2014

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 264 ΕΞ 29.2.2016
Εγγραφές έναρξης - Απογραφή έναρξης αλλοδαπής εταιρίας ιδιοκτησίας ακινήτου σύμφωνα με την ΠΟΛ.1138/30.6.2015

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 202 ΕΞ 29.2.2016
Αγορά και πώληση λογισμικού

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 157 ΕΞ 29.2.2016
Οικονομικές Καταστάσεις Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 153 ΕΞ 29.2.2016
Υποβολή ερωτήματος αναφορικά με τη σωστή εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 130 ΕΞ 18.2.2016
Λογιστικός χειρισμός στη χρήση 2015 των προβλέψεων για υποτίμηση συμμετοχών και χρεωγράφων που είχαν σχηματιστεί στα φορολογικά βιβλία κατά την 31/12/2014

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 123 ΕΞ 18.2.2016
Κατηγορία βιβλίων σε μια Ο.Ε. στην οποία συμμετέχουν 2 ανώνυμες εταιρείες

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2861 ΕΞ 20.1.2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Αίτημα για ανάκληση και επανεξέταση της υπ' αριθμ. πρωτ. 1790/2015 Γνωμοδότησης της ΕΛΤΕ αναφορικά με τις εξωκεφαλαιακές εισφορές

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2712 ΕΞ 18.2.2016
Λογιστικός χειρισμός καταστροφής αποθεμάτων με τα Ε.Λ.Π.

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2701 ΕΞ 18.2.2016
Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες - Αποτελέσματα εις νέον