ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Ο τρόπος υπολογισμού των ημερών ασφάλισης των εργαζομένων που απασχολούνται, ανελλιπώς, με ημερήσιο ωράριο ίσο ή μεγαλύτερο του 1/2 του νομίμου ωραρίου πλήρους απασχόλησης και αμείβονται με μισθό ίσο ή μεγαλύτερο του τεκμαρτού ημερομισθίου (Τ.Η) της 1ης Ασφαλιστικής Κλάσης (Α.Κ.)»
Δελτίου Τύπου Συνήγορου του Πολίτη
Πόρισμα τουΣυνήγορου του Πολίτη