ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)

Αρ. πρωτ.: 257/7.1.2016
Υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων

Αρ. πρωτ.: 27256/11.12.2015
Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων

Κ.Υ.Α. αριθμ. απόφ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015/24.11.2015
Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών

ΔΗΛΩΣΗ
Περιουσιακής Κατάστασης έτους 20.... κατά το άρθρο 2 του ν.3213 / 2003
Όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223 του ν.4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)
Παραλήπτης της δήλωσης: Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
του άρθρου 3Α του νόμου 3213/2003 όπως προστέθηκε με το άρθρο 225
του ν.4281/2014,(Φ.Ε.Κ. Α 160/8.8.2014)

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ
περιουσιακής κατάστασης έτους 200....κατά το άρθρο 2 του Ν. 3213/2003

Αρθρο 222. Ν.4281/2014
Τροποποιήσεις του ν. 3213/2003 και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3213
Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.