ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Αριθμ. πρωτ.: 3709/3.9.2015
Θέματα που ανακύπτουν κατά τη χρήση της υπεργολαβίας και όροι εφαρμογής της