ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2619 ΕΞ 18.12.2015
Σχέδιο Λογαριασμών των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (ΕΛΠ

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2658 ΕΞ 17.12.2015
Καταχώρηση φόρων και τελών στα βιβλία εσόδων-εξόδων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2597 ΕΞ 16.12.2015
Εκπτώσεις από εφάπαξ πληρωμή φόρων

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2551 ΕΞ 16.12.2015
Αγορά πελατειακής βάσης - Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2447 ΕΞ 7.12.2015
Χειρισμός ελαττωματικού αποθέματος βάσει των Ε.Λ.Π

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2440 ΕΞ 7.12.2015
Παρουσίαση κατάστασης αποτελεσμάτων οικονομικού έτους 2015

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2142 ΕΞ 20.11.2015
Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.4308/2014 - Συμψηφισμός υπολοίπων Πελατών-Προμηθευτών

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2137 ΕΞ 20.11.2015
Ισολογισμός 30/6/2015

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2130 ΕΞ 20.11.2015
Λογιστική Οδηγία Εφαρμογή Ν. 4308/2014

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2087 ΕΞ 20.11.2015
Λογαριασμοί λογιστικού σχεδίου (ελληνικά λογιστικά πρότυπα) από 1/1/2016

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1972 ΕΞ 19.10.2015
Ισολογισμός αναβιώσασας υπό εκκαθάριση εταιρείας

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1872 ΕΞ 19.10.2015
Ερώτηση χρήσης Λογαριασμού 37

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1811 ΕΞ 19.10.2015
Σχετικά με τη δυνατότητα συγκεντρωτικής εγγραφής των εσόδων-εξόδων στα διπλογραφικά βιβλία

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1805 ΕΞ 19.10.2015
Εγγραφές έναρξης σε αλλοδαπή εταιρία ιδιοκτησίας ακινήτου

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1790 ΕΞ 19.10.2015
Εξωκεφαλαιακές εισφορές

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1626 ΕΞ 19.10.2015
Λογιστικός χειρισμός σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1568 ΕΞ 19.10.2015
Φ.Π.Α. ιδιοπαραγώμενου ζωικού κεφαλαίου

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 1534 ΕΞ 19.10.2015
Έκδοση τιμολογίων έως 15η ημέρα επόμενου μήνα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1505 ΕΞ 27.7.2015
Νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1369 ΕΞ 27.7.2015
Διάθεση αποτελεσμάτων και δημιουργία αποθεματικού

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1332 ΕΞ 27.7.2015
Λογιστική μεταχείριση δαπάνης που αφορά στην κατασκευή παγίου

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1290 ΕΞ 27.7.2015
Απόδοση τέλους υπέρ της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ 27.7.2015
Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση τόκων κατασκευαστικής περιόδου από 01-01-2015 με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 και του Ν.4172/2013

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 2315 πε και 15 ΕΞ 18.6.2015
Ερώτημα για ακύρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 474 ΕΞ 18.6.2015
Ερώτημα για προσωρινούς ισολογισμούς

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 434 ΕΞ 18.6.2015
Αποτίμηση αποθεμάτων

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 402 ΕΞ 18.6.2015
Λογιστικές εγγραφές αναδιάρθρωσης χρέους (PSI)

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 93 ΕΞ 18.6.2015
Τήρηση βιβλίου αποθήκης λιανοπωλητριών επιχειρήσεων

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1444πε ΕΞ 22.1.2015
Προαιρετικές μερίδες ...