ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Ν.4172/2013

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1016062 ΕΞ 1.2.2017
Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτούν οι σχολικές επιτροπές και οι σχολικές εφορείες μειονοτικών σχολείων

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1010732 ΕΞ 23.1.2017
Χρόνος απόκτησης εισοδήματος επιχορηγήσεων που εισπράττουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από φορείς Γενικής Κυβέρνησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1115073 ΕΞ 26.07.2016
Φορολογική αντιμετώπιση εσόδων από την παραγωγή αλιευτικών προϊόντων

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016/17.2.2016
Φορολογική μεταχείριση των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από την αποτίμηση και τον διακανονισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1008055 ΕΞ 2016/19.1.2016
Φορολογική μεταχείριση των ποσών που καταβάλλονται από υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας εγκατεστημένο στη χώρα μας στο κεντρικό του κατάστημα, μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4172/2013

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015/31.12.2015
Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015/14.12.2015
Χρόνος απόκτησης των κερδών (μερισμάτων) των προσωπικών, κ.λπ. εταιρειών που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

ΠΟΛ.1252/20.11.2015
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του Δέκατου Κεφαλαίου του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, άρθρα 53-62)

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1148506 ΕΞ 2015/17.11.2015

Δηλώσεις υπεραξίας αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1148410 ΕΞ 2015/17.11.2015
Φορολογική μεταχείριση του «πάγιου μερίσματος» που λαμβάνουν τα αθλητικά σωματεία από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2725/1999, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1148240 ΕΞ 2015/12.11.2015
Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1146889 ΕΞ 2015/12.11.2015
Μεταφορά - συμψηφισμός ζημιάς εμπορικής επιχείρησης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1096855 ΕΞ 2015/16.7.2015
Φορολογική μεταχείριση α) μερίσματος που καταβάλλεται σε δικηγόρους οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή Ε3 και β) αμοιβών δικηγόρων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για παροχή υπηρεσιών στις αρχαιρεσίες Δικηγορικού Συλλόγου

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1095974 ΕΞ 2015/14.7.2015
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1089289 ΕΞ 2015/1.7.2015
Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών του λοιπού προσωπικού καθώς και των ιατρών που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και στα απογευματινά ιατρεία των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1089151 ΕΞ 2015/30.6.2015
Φορολογική μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης διδακτικού προσωπικού Α.Σ.Ε.Ι.

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1087150 ΕΞ 2015/25.6.2015
Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρείες για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης ταινιών

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1087089 ΕΞ 2015/25.6.2015
Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ' του άρθρου 45 του ν.4172/2013

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1084342 ΕΞ 2015/18.6.2015
1. Εφαρμογή του αφορολόγητου στο επίδομα βιβλιοθήκης. 2. Συγγραφικά δικαιώματα συγγραφέων που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και εισοδήματα από συμμετοχή σε σεμινάρια
 

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1083083 ΕΞ 2015/17.6.2015
Χαρακτηρισμός του ανταλλάγματος (μίσθωμα) που αποκτούν οι ΟΤΑ από την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών ως εισοδήματος από ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4172/2013

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1078315 ΕΞ 2015/5.6.2015
Φορολογική μεταχείριση επιδόματος βιβλιοθήκης που καταβάλλεται από 1.1.2014 και εφεξής

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064795 ΕΞ 2015/11.5.2015
Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/2014 για την καταβολή του επιδόματος βιβλιοθήκης από 1/1/2014 και εφεξής

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015
Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1061179 ΕΞ 2015/5.5.2015
Παροχή σε είδος δικαιωμάτων προαίρεσης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1058536 ΕΞ 2015/30.4.2015
Φορολόγηση αλλοδαπού φυσικού προσώπου, υπηκόου Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αποσπασμένου στην Ελλάδα