ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

Αρ. πρωτ.: Δ.Μ./οικ/4642/18.2.2015
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ Α 225/8-10-14) που αφορά τα Μηχανήματα Έργων