ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΤΟΥΣ 2015)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 590/18.12.2015
Δυνατότητα μεταφοράς χρέωσης και είσπραξης «Τελών Τήρησης Μερίδας Γ.Ε.ΜΗ.» σε επόμενο έτος

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 586/14.12.2015
Υπενθύμιση για «Άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων / εκκρεμοτήτων, που εμφανίζονται στη Βάση Δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.»

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 578/12.1.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος χορήγησης πρακτικών Συμβουλίου Εκκαθαριστών ΑΕ, με αίτηση για πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 556/2.12.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης τροποποιητικού εξόδου εταίρων σε EE, που υπογράφηκε με πληρεξούσιο και ως αυτοσύμβαση κατ' άρθρο 235 ΑΚ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 555/2.12.2015
Παροχή διευκρινίσεων, επί της επιστολής του ΕΣ α.π 534/19-11-2015 και σχετικά με τα μισθωτήρια που υποβάλλονται στις ΥΜΣ κατά τη σύσταση των εταιρειών

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 554/2.12.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης εισόδου κληρονόμων θανόντος Ομορρύθμου Εταίρου στη μερίδα Προσωπικών εταιρειών

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 540/2.12.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Ισολογισμού λήξης εκκαθάρισης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 530/2015
Αντιμετώπιση αιτήματος ατομικής επιχείρησης (ελεύθερου επαγγελματία) για διαγραφή της από το ΓΕΜΗ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 521/25.11.2015
Αντιμετώπιση Καταχώρισης λύσης EE, λόγω θανάτου Ετερορρύθμου εταίρου και δηλώσεων μη εισόδου των κληρονόμων του θανόντος

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 491/25.11.2015
Αντιμετώπιση ερωτήματος για υποχρέωση δημοσίευση Ισολογισμών κλπ κεφαλαιουχικών εταιρειών μετά την 31-12-2015

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 488/25.11.2015
Δυνατότητα δημοσίευσης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης καταστατικού κοινωνίας και τρόπος αντιμετώπισης των Κοινωνιών Αστικού Δικαίου, των Κοινωνιών Κληρονομικού Δικαίου και των Αστικών μη Κερδοσκοπικών εταιρειών οικονομικού σκοπού

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 487/25.11.2015
Ερωτήματα σας α) για τον τρόπο Υπογραφής των ανακοινώσεων καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και β) για τον χρόνο υλοποίησης από την ΚΥ ΓΕΜΗ της απόφασής μας (α.π. 440/17-09-2015)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 486/25.11.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης σε μερίδα ΟΕ (που προήλθε από μετατροπή ΑΕ) ισολογισμού της προηγηθείσας χρήσης ως ΑΕ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 485/25.11.2015
Αντιμετώπιση εταιρειών, που έχουν λυθεί και έχουν κάνει διακοπή στη Δ.Ο.Υ., χωρίς στην πραγματικότητα να έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάρισή τους (υπάρχουν ακίνητα αδιανέμητα)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 484/25.11.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος υπαγωγής και εγγραφής ή μη στο ΓΕΜΗ Ατομικών επιχειρήσεων με ΚΑΔ για παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, επεξεργασίας δεδομένων και εκπαίδευσης

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 483/25.11.2015
Αντιμετώπιση ερωτήματος για τρόπο λύσης ΟΕ (με διαιτησία ή δια της δικαστικής οδού)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 572/25.11.2015
Αντιμετώπιση αιτημάτων α) Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ της διαγραφής των Ατομικών επιχειρήσεων ΤΑΞΙ και της επιστροφής των σχετικών τελών και β) Εγγραφής ή μη στο ΓΕΜΗ Ατομικών επιχειρήσεων με ΚΑΔ για εγκαταστάσεις (ηλεκτρολόγου, θέρμανσης και κλιματισμού) και για κατασκευές συστημάτων (άρδευσης, ύδρευσης) μονάδων επεξεργασίας νερού και μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 536/19.11.2015
Καταχώριση Αγωγής για λύση, εταιρείας που δεν έχει απογραφεί στο ΓΕΜΗ και Αυτεπάγγελτη καταχώριση υπόχρεου απογραφής στο ΓΕΜΗ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 534/19.11.2015
Ερώτημά σας για την αποδοχή ή μη μισθωτηρίου, που μισθώθηκε από τον ομόρρυθμο εταίρο για να χρησιμοποιηθεί ως έδρα της υπό σύσταση ΟΕ και που υποβλήθηκε ως δικαιολογητικό σύστασης της Ομόρρυθμης Εταιρείας

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 532/19.11.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος για τον τρόπο που θα λυθεί οριστικό (και θα διαγραφεί από το ΓΕΜΗ) ΕΠΕ, της οποίας έληξε η διάρκειά και της οποίας ο μοναδικός εκκαθαριστής απεβίωσε

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 509/4.11.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης σύστασης Ελληνικής Ετερόρρυθμης Εταιρείας, της οποίας εταίροι (ομόρρυθμος και ετερόρρυθμος) είναι αντίστοιχα δύο νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 498/4.11.2015
Εγγραφή στο ΓΕΜΗ της Αλλοδαπής Μη Κερδοσκοπικής - Μη Κυβερνητικής Εταιρείας με επωνυμία «......................»

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 495/4.11.2015
Εγγραφή στο ΓΕΜΗ Ατομικής Επιχείρησης με αντικείμενο «παροχή υπηρεσιών δασολόγου, συντήρησης και κατασκευής έργων πρασίνου», η οποία απασχολεί και προσωπικό

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 476/30.9.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ τροποποίησης καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, χωρίς θεώρηση από την Υπηρεσία Μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., λόγω οφειλών του εταίρου στο ΟΑΕΕ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 474/30.9.2015
Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με υποχρέωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ του Αποδεικτικού Υποβολής Φορολογικής Δήλωσης από ατομικές επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη δραστηριότητα τους (π.χ. την 1-7-2015) και έχουν διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, πριν την προθεσμία Υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 473/30.9.2015

Αντιμετώπιση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, αιτήσεως «περί μη προβολής αντιρρήσεως από δανειστή ή δανειστές, για μετατροπή ΟΕ σε IKE», η οποία (αίτηση) υποβλήθηκε από την IKE μετά την παρέλευση μηνός (από την καταχώριση της μετατροπής)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 460/29.9.2015
Λήξη διάρκειας και αναβίωση εταιρείας ΟΕ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 459/29.9.2015
Εκούσια Αποχώρηση εταίρου IKE

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 457/28.9.2015   

  Τροποποίηση καταστατικού Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 456/28.9.2015
Ερώτημα σχετικά με την διαδικασία καταχώρισης πράξεων και στοιχείων Αστικών Πιστωτικών Συνεταιρισμών στο Γ.Ε.ΜΗ.

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 455/28.9.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, τροποποίησης καταστατικού ΟΕ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 412/4.9.2015
Καταχώριση Ακύρωσης Λύσης και τελικού ισολογισμού ΕΠΕ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 408/7.9.2015
Αντιμετώπιση θέματος ύπαρξης παρεμφερούς Διακριτικού Τίτλου, με αυτόν της ΜΕΠΕ που συστήσατε ως Υ.Μ.Σ.

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 411/12.8.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ δικαστικής απόφασης και Εξωδίκων Δηλώσεων - Αιτήσεων

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 410/12.8.2015
Καθορισμός Αρμόδιας Υπηρεσίας ΓΕΜΗ και καταχώριση μεταβολής στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 407/12.8.2015
Προσκόμιση ΥΔ από Διαχειριστή IKE, για κατάθεση δικ/κών έκδοσης άδειας διαμονής ειδικού σκοπού

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 405/12.8.2015
Καταχώριση ανάκλησης αναβίωσης Ο.Ε.

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 309/6.7.2015
Περί εγγραφής ή όχι στο ΓΕΜΗ Δημοτικής επιχείρησης κατασκευών Δήμου Πλατέως

Γ.Ε.ΜΗ. Αρ. πρωτ.: 71460/2.7.2015
Υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ αγροτών που ασχολούνται με φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής μέχρι 100 KW

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 310/26.6.2015
Οδηγίες χειρισμού καταχώρισης τροποποίησης ΕΠΕ η οποία έγινε με ιδιωτικό συμφωνητικό

Αριθμ. πρωτ.: 68293/24.6.2015
Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. εταιρειών

Αριθμ. πρωτ.: 67428/22.6.2015
Περί δημοσίευσης Ισολογισμού πέρατος εκκαθάρισης προσωπικών εταιρειών - Περιεχόμενο ανακοίνωσης σύστασης και τροποποιήσεων προσωπικών εταιρειών

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 281/12.6.2015
Αναβίωση Προσωπικών Εταιριών

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 283/10.6.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης Σχεδίου Συγχώνευσης IKE και Τροποποίησης καταστατικού της απορροφώσας IKE

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 282/10.6.2015
Αντιμετώπιση ερωτήματος καταχώρισης ή μη στο ΓΕΜΗ «ιδιοκτητών εκμεταλλευτών Δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων (τουριστικών λεωφορείων, ΕΔΧ Ταξί κλπ) ή συνεταιρισμών και κοινοπραξιών αυτών, που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς κλπ»

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 284/10.6.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ δικαστικής απόφασης για έξοδο εταίρου από ΕΠΕ, ως και της (συνεπεία αυτής) ημερομηνίας εξόδου του εταίρου

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 311/3.6.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης ή μη στο ΓΕΜΗ Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης Εταίρων για λύση IKE, που δεν φέρει την υπογραφή των εταίρων, αλλά επικύρωση ως ακριβές αντίγραφο από το διαχειριστή

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 285/3.6.2015
Αντιμετώπιση αιτημάτων α) καταχώρισης στο ΓΕΜΗ των δικ/κων οριστικής λύσης και διαγραφής ΟΕ και β) αναστολής της καταχώρισης αυτής λόγω διαφορών των εταίρων ως προς τη χρήση του Διακριτικού τίτλου της εταιρείας αυτής

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 280/3.6.2015
Αντιμετώπιση αιτημάτων για καταχωρίσεις στο ΓΕΜΗ δικ/κων από ΕΠΕ, για την οποία έχει ήδη καταχωρισθεί και ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης και συνεπώς πρέπει να έχει διαγραφεί από το ΓΕΜΗ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 278/3.6.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος και δυνατότητα για επιστροφή τελών ΓΕΜΗ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 276/3.6.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ συμφωνητικού τροποποίησης ΕΠΕ (που δεν είχε καταχωρισθεί στο Πρωτοδικείο Αθήνας και η περίληψή του είχε δημοσιευθεί στο ΦΕΚ)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 312/22.5.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης ή μη στο ΓΕΜΗ «της γνωστοποίησης για ανάρτηση σε ιστοσελίδα του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ΑΕ με ΕΠΕ και για καταβολή ή μη τέλους καταχώρισης»

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 287/22.5.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος επανακαταχώρισης στο ΓΕΜΗ συμβολαιογραφικής πράξης Μετατροπής ΕΠΕ σε EE (σε αντικατάσταση καταχωρισθέντος ιδιωτικού συμφωνητικού για τη μετατροπή αυτή)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 250/22.5.2015
Καταχώριση στο ΓΕΜΗ ιδιωτικών συμφωνητικών και τροποποιήσεων αυτών που αφορούν σε κοινωνίες, κοινοπραξίες κλπ.

Αρ. πρωτ.: 54255/19.5.2015
Ερώτημα για άρνηση καταχώρισης από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, λόγω οφειλής συνδρομών παρελθόντων ετών

Αρ. πρωτ.: 53106/15.5.2015
Αναβίωση Εταιρείας

Αρ. πρωτ.: 52792/15.5.2015
Αποστολή στοιχείων εταιρείας

Αρ. πρωτ.: 52609/15.5.2015
Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων

Αρ. πρωτ.: 51429/13.5.2015
Ίδρυση Ατομικής Επιχείρησης μετά από εκκαθάριση ΟΕ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 253/13.5.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «της από 8-4-2015 αίτησης για λύση Εταιρείας, που συστάθηκε την 29-01-2015, χωρίς την καταβολή του τέλους τήρησης μερίδας στο ΓΕΜΗ»

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 251/13.5.2015
Αντιμετώπιση διαφόρων ερωτημάτων

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 254/13.5.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «Ατομικής Επιχείρησης με ΚΑΔ Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου»

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 252/13.5.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «Εξώδικης δήλωσης εταίρου (για μη αυτόματη παράταση και για λύση εταιρείας) που επιδόθηκε στους λοιπούς εταίρους και στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ εκπρόθεσμα»

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 228/13.5.2015
1. Λήξη διάρκειας προσωπικών εταιριών και 2. Εκκαθάριση της εταιρίας ΕΕ

Αρ. πρωτ.: 50569/11.5.2015
Πιστοποιητικά και Αντίγραφα ΓΕΜΗ

Αρ. πρωτ.: 49985/8.5.2015
Νόμιμο Μητρώο για τις Αστικές Εταιρείες

Αρ. πρωτ.: 49932/8.5.2015
Ερώτημα σχετικό με αποχώρηση εταίρου διαχειριστή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 313/8.5.2015
Αντιμετώπιση διαφόρων ερωτημάτων

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 227/8.5.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Λύσης ΕΠΕ, στην οποία συμβάλλονται οι κληρονόμοι θανόντος το 2002 εταίρου, χωρίς να έχει γίνει τροποποίηση του καταστατικού της (για είσοδο των κληρονόμων στη μερίδα του θανόντος)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 226/8.5.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «της υπ' αριθ. 14000/9-1-2015 συμβολαιογραφικής πράξης για τροποποίηση της λύσης της ΕΠΕ με βάση το από 30-4-2000 αντίγραφο πρακτικού ΓΣ, ενώ είχε ήδη καταχωρηθεί η υπ' αριθ. 2156/1-10-2010 συμβολαιογραφική πράξη λύσης, με βάση το υπ' αριθ. 6/27-9-2010 αντίγραφο πρακτικού ΓΣ»

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 225/8.5.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχωρίσεων στο ΓΕΜΗ και καταβολής των σχετικών τελών ΓΕΜΗ, από εταιρεία η οποία κατέθεσε α) απόφαση για περάτωση των εργασιών πτώχευσης β) απόφαση ΓΣ για λύση και θέση σε εκκαθάριση, γ) ισολογισμούς έναρξης και λήξης εκκαθάρισης και δ) απόφαση ΓΣ για οριστική λύση και διαγραφή μετά το πέρας της εκκαθάρισης

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 224/8.5.2015
Δυνατότητα μετατροπής κοινωνίας αστικού δικαίου σε IKE με εφαρμογή των διατάξεων του αναπτυξιακού νόμου (Ν.Δ.1297/72)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 223/8.5.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ «τροποποιητικού ΟΕ, για αποχώρηση εταίρου και για μεταβίβαση των ποσοστών της εταιρικής συμμετοχής του, στα τέκνα του, το οποίο δεν έχει συνυπογραφεί και από τους άλλους εταίρους, με βάση σχετικό όρο του ισχύοντος καταστατικού»

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 222/8.5.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Λύσης ΟΕ, η οποία δεν έχει συσταθεί νόμιμα και δεν έχει αποκτήσει νομική προσωπικότητα

Αρ. πρωτ.: 49312/7.5.2015
Μετατροπή Μονοπρόσωπης ΕΠΕ σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 314/21.4.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, της αλλαγής του αριθμού των διαχειριστών ΕΠΕ, μετά από παραίτηση ενός εκ των δύο, μόνο με Πρακτικό Γενικής Συνελεύσεως και όχι με τροποποίηση του καταστατικού

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 221/22.4.2015
Ερώτημα σχετικά με τη Διαγραφή Διαιτολόγου από τα Μητρώα του Επιμελητηρίου Γρεβενών

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 186/21.4.2015
Καθυστερήσεις ή/και απροθυμία απαντήσεων σε Υπηρεσίες ΓΕΜΗ από Πρωτοδικεία της Χώρας

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 185/21.4.2015
Αντιμετώπιση Αιτήματος Αναβίωσης Εταιρείας ή καταχώρησης νέας ημερομηνίας λύσης της

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 184/21.4.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ Λύσης ΕΠΕ, που δεν έχει απογραφεί και δεν έχει ΑΦΜ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 183/21.4.2015
Αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, Πρακτικών ΔΣ για την ίδρυση Υποκαταστήματος, ως και τι θεωρείται ως Υποκατάστημα

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 181/21.4.2015
Αντιμετώπιση Αιτήματος Διαγραφής Κοινοπραξίας

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 169/20.4.2015
Διευκρινίσεις για το (υπ. αριθμ. 25130/5.3.2015) έγγραφο της Δ/νσης Εταιρειών και ΓΕΜΗ, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 140/1.4.2015
Καταχωρήσεις στο ΓΕΜΗ σχετικά με αποχώρηση εταίρου και προσδιορισμού της αξίας της μερίδας συμμετοχής του

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 33312/24.3.2015
Καταβολή Ετήσιου Τέλους Τήρησης Mερίδας από επιχειρήσεις που διαγράφονται εντός του τριμήνου προθεσμίας

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 25130/5.3.2015
Αιτήσεις καταχώρισης και έκδοσης πιστοποιητικών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 56/18.2.2015
Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος «καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ιδιωτικού συμφωνητικού μετατροπής ομόρρυθμης εταιρείας σε κοινωνία κληρονόμων»

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 55/18.2.2015
Διαδικαστική αντιμετώπιση ερωτημάτων σχετικά ΟΕ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 54/18.2.2015
Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος «καταχώρησης στο ΓΕΜΗ Δικαστικής Απόφασης για διορισμό προσωρινής διοίκησης σε ΑΕ και Πρακτικού ΔΣ για συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα»

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 48/15.2.2015
Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρησης στο ΓΕΜΗ «λύσης ΕΠΕ που, ενώ συστήθηκε νόμιμα, δεν έκανε έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ. και δεν έχει ΑΦΜ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 47/15.2.2015
Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρησης ή διαγραφής στο ΓΕΜΗ «διαφόρων επαγγελμάτων/ δραστηριοτήτων»

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 46/15.2.2015
Διαδικαστική αντιμετώπιση αιτήματος καταχώρησης απόφασης εταίρων για ανάκληση διαχειριστή σε ΟΕ, ως και προσωρινής δικαστικής διαταγής για ορισμό διαχειριστή

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 45/15.2.2015
Διαδικαστική αντιμετώπιση διαφόρων περιπτώσεων

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 26/6.2.2015
Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με «Την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ Αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων»

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ. : 25/6.2.2015
Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με την «διαδικαστική εφαρμογή του άρθρου 267 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012)»

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 17/28.1.2015
Αντιμετώπιση αίτησης, για ανάκληση πράξεων καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 16/28.1.2015
Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με «εταιρείες που καταχωρήσεις έχουν «διπλοεγγεγραμμένες στο ΓΕΜΗ Εταιρείες, με διαφορετικό Αρ. ΓΕΜΗ και διαφορετική Υπηρεσία ΓΕΜΗ που έχουν το ίδιο ΑΦΜ και διαφορετικό Αρ.ΓΕΜΗ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 15/28.1.2015
Αντιμετώπιση ερωτήματος σχετικά με το «Αν μπορεί IKE, με έδρα την Ελλάδα, να καταθέσει το κεφάλαιο σύστασης, σε εταιρικό λογαριασμό της IKE σε τράπεζα του εξωτερικού»