ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ - ΥΠΟΔΗΣΗΣ

Αρ. πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1012383 ΕΞ 2015/30.1.2015
Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α)

Αριθ. πρωτ.: Υ1γ/Γ.Π/οικ.112708/22.12.2014
Σχετικά με τις επιχειρήσεις εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών

Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/36831/8.12.2014
Όροι λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας, ενοικίασης και πώλησης μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης και υπόδησης

Αριθμ. Πρωτ.: 1122331/2373/ΔΜ Β’/5.12.2008
Έναρξη ή μεταβολή εργασιών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος