ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

Αριθμ. 78030/30.12.2014
Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου 94 του νόμου 4314/2014, σε συνδυασμό με τα άρθρα 96 και 98 αυτού

Αρ. πρωτ.: 79408/30.12.2014
Εγκύκλιος σχετικά με διακανονισμό οφειλόμενων συνδρομών των μελών των Επιμελητηρίων

Αριθ. πρωτ.: 68/25.10.2012
Αντιμετώπιση εταιριών που απογράφονται στο Γ.Ε.ΜΗ. και δεν είναι εγγεγραμμένες στα επιμελητήρια