ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 9/10.6.2015
Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 28/18.12.2014
Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

Αριθμ. Φ.10035/18679/304/2.12.2014
Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ Ο.Α.Ε.Ε. και Ι.Κ.Α. − Ε.Τ.Α.Μ. «νέων» ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 2 υποπαρ. ΙΑ.1 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν. 4254/2014