Φ.Π.Α. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΟΛ.1157/3.6.2014
Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αγορά και πώληση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών

Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1002610 ΕΞ 8.1.2014
Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αγορά και πώληση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών

Αρ. Πρωτ: Δ14Β 11 66636 ΕΞ2012
Συντελεστής Φ.Π.Α. στη συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών