ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΟΛ.1148/7.7.2015
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών

Επανέναρξη λειτουργίας διαδικτυακή Υπηρεσία (web service) «Βασικά στοιχεία για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες και φυσικά πρόσωπα, με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα(public)»

Οδηγίες για Τελικούς Χρήστες Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα»

Οδηγίες για Προγραμματιστές Διαδικτυακής Υπηρεσίας «Βασικά στοιχεία μητρώου για νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες, και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα»