ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΟΛ.1053/2016
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2016 και διαδικασία υποβολής αυτής

ΠΟΛ.1240/14.11.2014
Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας ετών 2010 έως και 2013

ΠΟΛ.1093/4.4.2014
Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Τιμές οικοπέδων για υπολογισμό Φ.Α.Π. σε περιοχές Τρικάλων & Ζακύνθου)