ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/907/14.12.2015
Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2016 έως 12/2016, ΔΧ/2016, ΔΠ/2016

Ι.Κ.Α. αριθμ.πρωτ.Ε40/941/24.12.2014
Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015

Προθεσμίες υποβολής ΑΠΔ περιόδων από 1/1/2014 έως 31/12/2014