ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΠΙΤ

To ΤΑ.Π.Ι.Τ. (Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα) ιδρύθηκε το έτος 2008 με τον Νόμο 3655/2008 είναι Ν.Π.Δ.Δ. και απονέμει Εφάπαξ Βοηθήματα σε απασχολούμενους στον Ιδιωτικό Τομέα.

Σκοπός του ΤΑΠΙΤ είναι η καταβολή Εφάπαξ Βοηθήματος από τους αντίστοιχους Τομείς Πρόνοιας στους ασφαλισμένους τους ή στα μέλη της οικογένειάς τους σε περίπτωση θανάτου τους, κατά τα προβλεπόμενα από τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Τομέων αυτών και της γενικότερης νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.